TOYOTA เมืองสีเขียวประกาศผลผู้ชนะ “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ปีที่14

0
818

โตโยต้าเมืองสีเขียวประกาศผลผู้ชนะ

ลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่14 พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น


 

.

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพาคณะครูเยาวชนและตัวแทนชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานในการลดภาวะโลกร้อนภายใต้กิจกรรมโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14 ไปทัศนศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่9 – 15 พฤษภาคม2562

 .

จากพันธสัญญาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าทั่วโลกในการลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบ เชิงบวกเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า.. 2593” บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจึงได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการทางธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างสูงสุดรวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ โตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น เมืองสีเขียวเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนเมือง

 .

กิจกรรมโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี.. 2548 ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและเปิดโอกาสให้โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศจัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตนภายใต้แนวทางกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น5 ด้านได้แก่ 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานทดแทน

การเดินทางอย่างยั่งยืน

การอนุรักษ์น้ำ

.

การดำเนินกิจกรรมโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่14ที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จและมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถึง80 โครงการแบ่งเป็นประเภทโรงเรียน40 โครงการและประเภทชุมชน40 โครงการโดยได้ทำการคัดเลือกจนได้ผู้ชนะในประเภทโรงเรียนและประเภทชุมชนรวมทั้งสิ้น6 โครงการรายละเอียดดังนี้

.

ผู้ชนะเลิศประเภทโรงเรียน: จำนวน3 ทีม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนวัดตโปทาราม.ศรีราชา.ชลบุรี

จากการดำเนินกิจกรรม“Eco ตโปทารามตามศาสตร์พระราชาลดภาวะโลกร้อนโดดเด่นด้านการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะและลดภาวะโลกร้อนไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงการเสริมทักษะเรื่องอาชีพและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำมิน.เชียงคำ.พะเยา

จากการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำมินร่วมใจลดเมืองร้อนด้วยมือเราโดดเด่นด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยการพึ่งพาตนเองบูรณาการสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าและน้ำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม.ศรีธาตุ.อุดรธานี

จากการดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่ห้องเรียนธรรมชาติบ้านวัดโรงเรียนโดดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดโรงเรียนบูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่นวิถีคนพื้นเมืองอีสาน

 .

ผู้ชนะเลิศประเภทชุมชน: จำนวน3 ทีม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ชุมชนบ้านสันป่าบงเทศบาลตำบลหงาว.เทิง.เชียงราย

จากการดำเนินกิจกรรมโครงการรักษ์ป่ารักษ์พลังงานและบริหารจัดการขยะที่ชุมชนบ้านสันป่าบง
โดดเด่นด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเชื่อมโยงกับการจัดการขยะและพลังงานเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งและปากท้องของชุมชนต่อยอดองค์ความรู้สู่ฐานเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ชุมชนบ้านรางพลับเทศบาลตำบลกรับใหญ่.บ้านโป่ง.ราชบุรี

จากการดำเนินกิจกรรมโครงการนวัตวิถีรางพลับสู่การลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนโดดเด่นด้านการจัดการขยะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งเทศบาลตำบลหงส์หิน.จุน.พะเยา

จากการดำเนินกิจกรรมโครงการศรีจอมแจ้งต้นแบบชุมชนสีเขียวร่วมลดเมืองร้อนโดดเด่นด้านการรักษาป่าดินและน้ำเชื่อมโยงให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน

 .

ทั้งนี้คณะครูเยาวชนและตัวแทนจากชุมชนผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่14ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม2562 ที่ผ่านมาโดยผู้ชนะฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานแก่ตัวแทนของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์
คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นพร้อมรับฟังการบรรยายเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆ

.

เช่น การเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่สถาบันสิ่งแวดล้อม
โตโยต้าชิราคาวาโก(Toyota Shirakawa-Go Eco Institute) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองที่ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า(Toyota Ecoful Town) รวมถึงการนำพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้Yokohama City Wind Power Plant (Hama Wing) เป็นต้น

 .

โตโยต้าคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะฯได้เพิ่มความเข้าใจ ในการดูแลรักษาและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกระตุ้นให้นำความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนตลอดจนเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนโดยรอบต่อไป

.

ตลอดระยะเวลา14 ปีที่ดำเนินกิจกรรมโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราโตโยต้าได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน299 แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น238 แห่งและชุมชน162 แห่งทั่วประเทศเกิดเป็นโครงการ ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า23,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่