•มิตซูบิชิ มอเตอร์ส รายงานผลประกอบการปีงบประมาณ 2561

0
2013

•มิตซูบิชิ มอเตอร์ส รายงานผลประกอบการปีงบประมาณ 2561

พร้อมระบุแนวโน้มธุรกิจในปีงบประมาณ 2562


มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประกาศผลประกอบการปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และเปิดเผยการคาดการณ์แนวโน้มในปีงบประมาณ 2562 ที่จะสิ้นสุดลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 ·

  1. สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มียอดจำหน่ายสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 14.7   เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน โดยมีรายได้จากการขายรวม 2.5146 ล้านล้านเยน (ประมาณ 725,000 ล้านบาท) และมีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 111,800 ล้านเยน (ประมาณ 32,000 ล้านบาท) จาก 98,200 ล้านเยน (ประมาณ 28,000 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2561  คิดเป็นอัตราผลกำไรร้อยละ 4.4

 

(พันล้านเยน) ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 (เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562)
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 เติบโต
(ผลการดำเนินงาน) (คาดการณ์)
ยอดจำหน่ายปลีก (หน่วย ‘000 คัน) 1,101 1,244 +143
รายได้จากการขายสุทธิ 2,192.4 2,514.6 +322.2
กำไรจากการดำเนินงาน

(อัตราผลกำไร)

98.2

(4.5%)

111.8

(4.4%)

+13.6

(-0.1)

กำไรจากกิจกรรมปกติ 110.1 119.9 +9.8
กำไรสุทธิ*1 107.6 132.9 +25.3

*1 กําไรสุทธิสําหรับปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่

 ·

  1. ยอดจำหน่ายรวมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทั่วโลก

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มียอดจำหน่ายรวมจากทุกประเทศในปีงบประมาณ 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,244,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า

·

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยอดจำหน่ายของ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้าถึงร้อยละ 17 เป็นจำนวนรวม 318,000 คัน จากการจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ทำเปิดตัวและจำหน่ายเป็นที่แรก รวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม

·

ในประเทศญี่ปุ่นยอดจำหน่ายของ มิตซูบิชิ อีคลิปส์ ครอสส์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และ มิตซูบิชิ เดลิกา ดีไฟฟ์ ต่างมีส่วนสนับสนุนให้ยอดจำหน่ายเติบโตขึ้นร้อยละ 7 เป็นจำนวนรวม 105,000 คัน พร้อมกันนี้ยังเป็นการรักษาแนวโน้มการฟื้นฟูความต้องการต่อรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ยังได้ทำการเปิดตัวรถเคคาร์รุ่นใหม่ ได้แก่ มิตซูบิชิ อีเค แวกอน และ มิตซูบิชิ อีเค ครอสส์ อีกด้วย

·

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ยังมียอดจำหน่ายที่เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดหลัก ภูมิภาคโอเชียเนีย รวมถึงตลาดที่มีความสำคัญอย่าง อเมริกาเหนือ ประเทศจีน และภูมิภาคอื่นๆ  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จึงสามารถสร้างยอดจำหน่ายได้เป็นไปตามการคาดการณ์ยอดจำหน่ายรวมที่ได้ประกาศไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ 2561

 

  1. การคาดการณ์ทางการเงินรวมในปีงบประมาณ 2562

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น คาดการณ์ยอดจำหน่ายทั่วโลกปีงบประมาณ 2562 ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ด้วยยอดหน่ายรวมที่ 1,305,000 คัน

·

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายจากการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ และสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้แก่เครือข่ายการจำหน่าย ควบคู่กับการขยายการขาย มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดียิ่ง  รวมถึงการเพิ่มยอดจำหน่าย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และ มิตซูบิชิ อีคลิปส์ ครอสส์ ซึ่งเป็นรุ่นที่สะท้อนศักยภาพอันแข็งแกร่งของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

·

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ได้คาดการณ์แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2562 ว่าจะมีรายได้จากการขายรวมเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ด้วยมูลค่ายอดจำหน่ายรวมที่ 2.58 ล้านล้านเยน (ประมาณ 744,000 ล้านบาท) โดยจะยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน แม้อยู่ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้นก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายผลกำไรจากการดำเนินงานที่ 90,000 ล้านเยน (ประมาณ26,000 ล้านบาท) และเป้าหมายผลกำไรสุทธิที่ 65,000 ล้านเยน (ประมาณ19,000 ล้านบาท)

 

(พันล้านเยน) คาดการณ์การดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ (เม.ย. 62 – มี.ค. 63)
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 เติบโต
(ผลการดำเนินงาน) (คาดการณ์)
ยอดจำหน่ายปลีก (หน่วย ‘000) 1,244 1,305 +61
รายได้จากการขายสุทธิ 2,514.6 2,580.0 +65.4
กำไรจากการดำเนินงาน

(อัตราผลกำไร)

111.8

(4.4%)

90.0

(3.5%)

21.8

(-0.9)

กำไรจากกิจกรรมปกติ 119.9 100.0 19.9
กำไรสุทธิ*1 132.9 65.0 67.9

*1 กําไรสุทธิสําหรับปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่

 ·

เกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคต

เนื้อหาจากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ซึ่งมีพื้นฐานจากการตัดสินและการประมาณการจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่อปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้ผลการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากเนื้อหาการคาดการณ์ของบริษัทฯ โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส รวมถึง แนวโน้มตลาดและความความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

·

ปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยที่อ้างถึงนี้ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ไม่มีภาระผูกพันต่อการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

·

สำหรับผู้ที่สนใจทำการลงทุนใน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส กรุณาตัดสินใจลงทุนโดยตระหนักว่าท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส หรือ หรือบุคคลใด ๆ ไม่มีภาระผูกพันต่อความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาการลงทุนที่อ้างอิงจากข้อมูลทีแสดงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่